De Winwin lening: alle voorwaarden met voor- en nadelen

Inhoudsopgave: 

Wat is de Winwinlening?

Met de Winwinlening wil de Vlaamse overheid particuliere beleggers aanmoedigen om geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steu

n kunnen gebruiken. Concreet is het zo dat particulieren de onderneming van een familielid, vriend of kennis een duwtje in de rug kunnen geven. Een ander voordeel is dat ondernemingen gemakkelijker kapitaal uit hun directe omgeving kunnen aantrekken. Vandaar dat het een win-win situatie voor zowel de kredietgever als de kredietnemer is.

Een particulier kan tot € 75.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2.5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugvorderen via een eenmalig belastingkrediet. Een kmo kan tot een bedrag van € 300.000 via Winwinleningen aangaan, met een maximum van € 75.000 per kredietgever.

Wie komt in aanmerking: de voorwaarden?

Voorwaarden voor de kredietnemer

Als kredietnemer komen alle kmo's (inclusief zelfstandigen en vrije beroepen) met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking. Ook dergelijke ondernemingen binnen de sociale economie sector komen in aanmerkingen. De kmo's moeten wel voldoen aan de Europese kmo-definitie:

a) minder dan 250 medewerkers hebben

b) een jaaromzet niet hoger dan € 50 miljoen en/of een balanstotaal niet hoger dan € 43 miljoen

c) voldoen aan het zelfstandigheidscriteria, namelijk dat de geconsolideerde cijfers, wanneer er een deelnemingsrelatie bestaat met andere ondernemingen van 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten, moeten voldoen aan bovenvermelde criteria. Wat wel toegestaan is, is een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk.

Wanneer je als onderneming één van voormelde criteria overschrijdt, wordt je beschouwd als een grote onderneming.

Wat ook een belangrijk criterium is, is dat de exploitatiezetel in Vlaanderen moet gelegen zijn.

Vzw's kunnen ook optreden als kredietnemer indien ze een economische activiteit uitoefenen. Dit betekent dat ze goederen en diensten op de markt aanbieden. Ook activiteiten binnen de sociale economie passen hierin. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van de Winwinlening.

Voorwaarden voor de kredietgever

De kredietgever moet aan de volgende voorwaarden voldoen op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt:

a) de kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn of haar handels-of beroepsactiviteiten.

b) de kredietgever moet in het Vlaamse Gewest wonen of moet er gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting.

c) de kredietgever mag geen werknemer zijn van de kredietnemer

d) als de kredietnemer een zelfstandige is, dan kan de kredietgever niet de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn.

e) als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen de rechtspersoon

f) als de kredietnemer een vennootschap is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van:

i) meer dan 5% van de aandelen of de stemrechten van de vennootschap

ii) rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van die drempel van 5% tot gevolg zou hebben.

Noteer dat gedurende de hele looptijd van de Winwinlening, de kredietgever geen kredietnemer mag zijn bij een andere Winwinlening.

Voorwaarden met betrekking tot de lening

Naast voorwaarden voor de kredietgever en de kredietnemer zijn er ook allerhande voorwaarden rond de lening zelf. Meer concreet:

a) het is een achtergestelde lening zowel ten aanzien van bestaande als van toekomstige schulden, met een vaste looptijd van 5 tot 10 jaar

b) er bestaan verschillende aflossingsmogelijkheden waaruit je kan kiezen:

  • i) terugbetaling in één keer op de eindvervaldag

  • ii) maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen

  • iii) een eenmalig vervroegde terugbetaling van het volledige openstaande saldo

c) het totale openstaande bedrag, in hoofdsom, dat een kredietgever in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers kan verschaffen, is ten hoogste € 75,000

d) het totale openstaande bedrag, in hoofdsom, dat één kredietnemer in het kader van verschillende Winwinleningen kan ontlenen van verschillende kredietgevers, kan ten hoogste € 300,000 bedragen

e) de rentevoet is gebaseerd op de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening afgesloten wordt. De rentevoet bedraagt maximum deze wettelijke rentevoet en minimum de helft van diezelfde rentevoet. Deze rentevoet (1.75% in 2021) wordt elk jaar bekend gemaakt in januari. Een Winwinlening afgesloten in 2022 moet zich situeren tussen 0.75% en 1.5%. Deze rentevoet is vast en is een bruto-rentevoet want er is nog roerende voorheffing op verschuldigd.

f) Winwinleningen kunnen gecombineerd worden met Vriendenaandelen tot een plafond van € 75,000 voor Vriendenaandeelhouder-kredietgevers en € 300,000 voor de emittent-kredietnemer.

Bedrag van het fiscaal voordeel voor de kredietgever

Het fiscaal voordeel dat de kredietgever krijgt bestaat uit:

a) een jaarlijks belastingkrediet voor de hele looptijd van de lening. Als berekeningsbasis wordt het rekenkundig gemiddelde genomen van alle uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare jaar, met een maximum van € 75,000 per belastingplichtige. Het belastingkrediet bedraagt 2.5% van de berekeningsbasis. Dit komt neer op een belastingkrediet van maximum € 1875 per jaar.

b) Er is de mogelijkheid tot een eenmalig belastingkrediet van 30% van het openstaand kapitaal van de lening dat definitief is verloren gegaan als er aan de volgende drie voorwaarden voldaan is:

  1. de kredietnemer gaat tijdens of binnen maximaal zes maanden na de looptijd van de Winwinlening failliet of bevindt zich in staat van kennelijk onvermogen. Dit betekent dat de kredietnemer een betalingsachterstand van minimum drie maanden heeft. Dit kan ook zijn wanneer de kredietnemer vrijwillig of gedwongen ontbinding of vereffening kent.

  2. de kredietnemer kan ten gevolge van punt 1 een deel of het geheel van de Winwinlening niet terugbetalen

  3. de kredietgever heeft de Winwinlening opeisbaar gesteld.

Het fiscaal voordeel voor de kredietgever kan ook een eenmalig belastingkrediet van 40% zijn. Ten gevolge van COVID-19 besliste de overheid dat het percentage van het eenmalige belastingkrediet van 30% wordt opgetrokken tot maximaal 40%. De verhoging was geldig voor Winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021.

Voor- en nadelen voor kredietnemers (Vlaamse kmo's)

voordelen voor kredietnemers van de Winwinlening

Het overgrote voordeel voor kredietnemers is dat het een relatief goedkope financiering is. Het rentetarief op een Winwinlening is immers geplafonneerd en kan dus lager uitdraaien dan wanneer de kredietnemer naar een bank zou moeten gaan om te lenen.

Een ander voordeel is dat de kredietnemer geen waarborg hoeft te geven en geld aan een lage rente kan bekomen. De kredietgever bekomt ook geen aandelen dus je verliest als kredietnemer geen enkele controle.

Je kan ook je lening ophalen bij je eigen netwerk van vrienden en familie en deze mensen worden zo een ambassadeur van je onderneming.

Een bijkomend voordeel van de Winwinlening is de flexibiliteit. Je kan zelf als kredietnemer de looptijd kiezen tussen de 5 en 10 jaar en je kan kiezen om het maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of eenmalig op het einde af te lossen. Tevens kun je ervoor kiezen om de lening vervroegd terug te betalen als je dat wenst.

Omdat de winwinlening een achtergestelde lening is, wat betekent dat eerst alle andere schuldeisers betaald worden bij faillissement, kan het dienen als een hefboom naar andere financieringsvormen zoals bankleningen. Kortom, je kunt tonen aan je bank dat je reeds wat inbreng hebt en dit kan helpen om een bank over de brug te krijgen.

nadelen voor kredietnemers van de Winwinlening

Het grootste nadeel voor de kredietnemers is dat het bedrag geplafonneerd is. Als je dus als ondernemer een nieuwe fabriek of bedrijfsgebouw wilt bouwen, dan zal je er zeker met de Winwinlening niet komen. Het is dus maar een lening die kan gebruikt worden voor kleinere uitgaven.

Hiernaast moet je wel wat moeite steken in het overtuigen van je netwerk, wat meer energie en tijd kost dan gewoon bijvoorbeeld een bankkantoor in te stappen. Je kan ook niet lenen van vrienden die niet in het Vlaams Gewest wonen.

Voor- en nadelen voor kredietgevers (Vlaamse particuliere investeerders)

voordelen voor kredietgevers van de Winwinlening

Het grootste voordeel voor de kredietgevers is uiteraard het feit dat de Winwinlening fiscaal voordelig is, zeker om het slapende spaargeld te laten opbrengsten. Daarnaast is een ander voordeel dat de kredietgever het gevoel krijgt om tot een gunstiger ondernemingsklimaat te kunnen bijdragen. Een ander voordeel is dat, wanneer de kredietnemer in gebreke blijft, de kredietgever tot 30% van het verschuldigde bedrag kan terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. De overheid stelt zich dus in feite op als waarborggever. Ten slotte zijn er geen bijkomende kosten aan de Winwinlening verbonden wat betekent dat investeren volledig gratis is.

Nadelen voor kredietgevers van de Winwinlening

Alhoewel er een fiscaal voordeel bestaat, moet de kredietgevers op de jaarlijkse rente tussen de 0.75% en de 1.50% nog een roerende voorheffing van 30% betalen, waardoor de kredietgever toch aardig wat van zijn of haar rendement aan belastingen verliest.

Ten slotte zijn er vele voorwaarden van de lening en kun je zo niet investeren via je vennootschap of wanneer je woont in Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Een ander nadeel is dat je het geïnvesteerde bedrag niet opeens kunt terugvragen. Je moet er dus vanuit gaan dat het bedrag dat je wenst te investeren op korte termijn niet noodzakelijk zal zijn.

Een lening is ten slotte altijd risicovol en de kans bestaat dat je niet al je geld zult terug zien. Wees dus zeker en vast voldoende waakzaam.

Aanvraagprocedure

De Winwinlening moet je opmaken op basis van een model van de akte en de aflossingstabel. Dit document is reeds beschikbaar op de volgende website: www.pmvz.eu/winwinlening.

De akte en de aflossingstabel moet je in drievoud afdrukken en ondertekenen. Het eerste exemplaar is bestemd voor de kredietgever, het tweede voor de kredietnemer en het derde moet je binnen de drie maanden bezorgen aan PMV / z-Waarborgen.

Het best verstuur je de ondertekende akte en de aflossingstabel digitaal naar winwinlening@pmv.eu Indien je het niet digitaal kan versturen, kun je het nog altijd per post versturen naar Winwinlening, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel.

Na ontvangst van de getekende akte en aflossingstabel duurt het ongeveer tien werkdagen vooraleer de kredietgever de registratiebrief van PMV / z-Waarborgen ontvangt die als fiscaal attest dient en dus ter beschikking van de fiscale controle moet gehouden worden.

Uiteraard moet je ook het nodige bewijsmateriaal hebben van de voortzetting en het behoud van de Winwinlening. Hiervoor kun je best je alle bankrekeninguittreksels bijhouden waarop de ontvangen interest van de Winwinlening staan.

De kredietnemer is verplicht om de roerende voorheffing, berekend tegen het correcte tarief, in te houden op de verschuldigde interesten. De voorheffing moet binnen de 2 weken na de vervaldag opgenomen worden in een aangifte roerende voorheffing en gestort worden aan de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor, gebruik maken van formulier 273.

Een simulatie

Persoon X kiest er voor om een Winwinlening toe te kennen voor € 10,000 voor een periode van 5 jaar. We maken de assumptie dat de rentevoet 1.5 % bedraagt. De maken hiernaast de assumptie dat het om een jaarlijkse constante aflossing gaat.

De € 5000 euro die geïnvesteerd wordt brengt geen kosten met zich mee dus het is zowel bruto als netto het bedrag dat de kredietnemer krijgt. De kredietnemer zal € 454,46 moeten betalen wat netto neerkomt op 318.12 euro omdat er 30% roerende voorheffing afgehouden wordt. In termen van belastingkrediet is het € 757,44 wat komt op een rendement van € 1.211,90 en € 1.075,56 netto.

Kan ik de winwinlening combineren met andere financieringsvormen?

De Winwinlening is een achtergestelde lening wat maakt dat andere schuldeisers bij een faillissement eerder hun geld zullen terug krijgen. De Winwinlening kan dus perfect gecombineerd worden met andere financieringsmiddelen. Veelal gebruiken ondernemers deze lening zelfs als springplank want het zal misschien helpen om banken over de schreef te trekken.

Besluit

De Winwinlening is dus een Vlaamse steunmaatregel die heel veel voordelen biedt aan zowel de kredietnemer als de kredietgever. Noteer wel dat er heel wat voorwaarden zijn waaraan de partijen moeten voldoen. Maar een goed voorbereid persoon is er twee waard dus maak zeker je huiswerk en dien eenvoudig online een aanvraag is.

Vragen en antwoorden

Vraag: wat is een winwinlening?

Antwoord: een Vlaamse steunmaatregel. Een particulier kan tot € 75.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2.5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugvorderen via een eenmalig belastingkrediet.

Vraag: speelt het een rol welke economische activiteit uitgevoerd wordt?

Antwoord: de economische activiteit speelt geen rol aangezien het niet opgenomen is in de lijst met voorwaarden.

Vraag: wat gebeurt er als de kredietgever in Wallonië woont?

Antwoord: een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de winwinlenig is dat de kredietgever in het Vlaams gewest gevestigd is. Kredietgevers die in Wallonië wonen kunnen hier dus niet aan deelnemen.

Vraag: welke impact had COVID-19 op de winwinlening?

Antwoord: Ten gevolge van COVID-19 besliste de overheid dat het percentage van het eenmalige belastingkrediet van 30% wordt opgetrokken tot maximaal 40%. De verhoging was geldig voor winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021.

Vraag: wat als je meer wenst te lenen dan het maximumbedrag van de winwinlening

Antwoord: je kunt de winwinlening gebruiken als springplank en aantonen aan een andere kredietverschaffer, zoals een bank of een business angel, dat er voldoende mensen geïnteresseerd zijn. De winwinlening zelf is echter geplaffoneerd.

Vraag: wat als ik mijn geld ten alle tijde terug wens op te nemen, is dan de winwinlening iets voor mij?

Antwoord: de winwinlening is een lening die moet gezien worden als een langetermijninvestering. Wanneer je meteen terug aan je geld wenst te kunnen, is het belangrijk om misschien andere investeringen te overwegen.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.