Warrant: een alternatief voor de klassieke bonus

Traditionele bonussen staan bekend voor hun hoge bruto kostprijs aan de uitgever en laag netto resultaat voor de ontvanger. Een alternatief voor een klassieke bonus is het toekennen van warrants. Maar wat is dit precies en houdt dat niet erg veel risico in? Lees hier verder om alles te weten te komen over dit alternatief verloningsysteem.

Wat zijn warrants?

Een warrant is een financieel instrument dat de houder (koper) het recht geeft om aandelen te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs) en tijdens een specifieke periode (de uitoefenperiode).

Ondernemingen kunnen met andere woorden hun werknemers belonen met dit alternatieve verloning. Het voornaamste verschil tussen een klassieke bonus en een warrant is dat warranten vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen waardoor werknemers netto meer overhouden. Wel wordt er bedrijfsvoorheffing afgehouden. Het belangrijkste verschil met een aandelenoptie is dat een warrant op de beurs genoteerd is terwijl aandelenopties zich op de optiebeurs bevinden.

De onderliggende waarde van een warrant bestaat meestal uit een aantal aandelen, maar ook valuta of grondstoffen kunnen dienen als onderliggende waarde. Wanneer het uitgegeven worden als alternatieve verloning zal de onderliggende waarde meestal uit valuta of aandelen bestaan.

Hoe werken warrants?

Een warrant is een complex beleggingsproduct bestaande uit financiële derivaten. Het is dan ook belangrijk om goed te begrijpen hoe deze producten werken.

Het aanbieden van warrants als alternatieve verloning verloopt meestal via een onderneming of financiële instelling. De meeste financiële instellingen volgen daarbij een min of meer gelijkaardig plan.

De werkgever identificeert de werknemers die in aanmerking komen voor het ontvangen van een bonus. Deze werknemers krijgen vervolgens een aanbod. Het aantal kan voor elke werknemer verschillend zijn en hangt af van het toegekende bonusbedrag. Werknemers hebben vervolgens 7 kalenderdagen de tijd om het aanbod te aanvaarden of te verwerpen.

Werknemers die het aanbod aanvaarden, hebben de mogelijkheid om de volgende dag bij het openen van de beurs hun warrants te verkopen. In de meeste gevallen wordt aangeraden om dit ook meteen te doen om het risico op nadelige koersbewegingen op de markt te beperken. Het verkopen van de warrants resulteert in het verkrijgen van de onderliggende waarden, meestal cash of aandelen. Wanneer deze procedure gevolgd wordt, moet de werknemer geen effectenrekening openen.

Werknemers die het aanbod aanvaarden, maar beslissen om niet binnen de 7 kalenderdagen te verkopen moeten een eigen effectenrekening openen of de warrants toevoegen aan hun beleggingsportefeuille.

60 dagen na het aanbod zal de waarde van de toegekende warrants in loon berekend worden. Op dat moment wordt ook de voorheffing afgehouden. Een eventuele meerwaarde bij verkoop is belastingvrij.

Wat zijn de voordelen van warrants?

Het aanbieden van warranten heeft zowel voor de werkgever als voor werknemers fiscale voordelen.

Voordelen werkgever

Het voornaamste voordeel van warrants voor de werkgever is dat deze volledig fiscaal aftrekbaar zijn als bedrijfskost. Daarnaast verloopt de toekenning op individuele basis. Aan welke werknemers warrants toegekend worden, kan op jaarbasis herbekeken worden. Ten slotte zijn warrants onder bepaalde voorwaarden* ook vrij van patronale bijdragen.

Voordelen werknemer

Zoals algemeen geweten is, wordt een klassieke bonus zwaar belast. Warrants zijn onder bepaalde voorwaarden* echter vrijgesteld van bijdrage aan de sociale zekerheid waardoor een werknemer netto meer overhoudt dan bij een traditionele bonus. Wel wordt er net zoals bij een klassieke bonus bedrijfsvoorheffing afgehouden. Hoewel warrants technisch gezien financiële producten zijn, is het toch niet nodig om een effectenrekening te openen. Het risico is daarnaast ook zeer beperkt in vergelijking met traditionele aandelenopties aangezien het mogelijk is om warranten de volgende dag te verkopen.

*Bepaalde voorwaarden: warrants mogen niet ter vervanging van loon of reeds verworven voordelen, eindejaarspremie, vakantiegeld of opzeggingsvergoeding toegekend worden. Daarnaast moet de toekenning ervan evenredig zijn met het normale loon, met een maximum van 20 percent van het jaarinkomen van een werknemer.

(hier zou ik een tabel plaatsen met vergelijking traditionele bonus en warrants: https://www.securex.be/nl/personeelsbeleid/loonkosten-en-verloning/alternatief-verlonen/warrants)

Belangrijkste kenmerken van een warrant

De uitoefenprijs is de overeengekomen prijs waaraan de houder de onderliggende waarde van de warrant kan kopen of verkopen.

De uitoefenperiode, ook wel de looptijdis de periode waarin de warrant geldig is. De uitoefenperiode eindigt op de afloopdatum. De afloopdatum is de laatste dag waarop de houder het warrant kan uitoefenen. Na de afloopdatum is het warrant waardeloos.

De prijs die werkgevers betalen voor de aankoop van warrants is de premie.

Belangrijk om te weten is dat een werknemer jaarlijks maximaal 20 procent van zijn jaarinkomen kan ontvangen in warrants. Een warrant heeft ook niet dezelfde kenmerken als de onderliggende aandelen waarop de warrants vaak gebaseerd zijn. Zo verlenen warranten geen stemrecht of dividenden.

Warrants handelen net zoals aandelenopties met een hefboomwerking. Door werknemers aan te raden om hun warrants meteen te voorkomen wordt het hefboomeffect echter sterk geminimaliseerd.

‘Put warrants' versus ‘call warrants'

Warranten geven het recht, maar niet de verplichting, om een onderliggende waarde aan een vastgestelde prijs en binnen een bepaalde periode te kopen of verkopen. Er bestaan dus twee soorten warrants om te verhandelen: put warrants en call warrants.

Put warrants

Een put warrant geeft je het recht (niet de plicht) om de warrant te verkopen. Put warrants zijn interessant als de onderliggende waarde daalt tot onder de uitoefenprijs. Met een put warrant is het dan mogelijk om het aandeel aan te kopen aan de eerder vastgestelde (hogere) uitoefenprijs. Als je niet geïnteresseerd bent in aandelen, kan je de warrant ook met winst verkopen.

Call warrants

Een call warrant geeft je het recht (niet de plicht) om een warrant te kopen. Dit is interessant in het geval dat de onderliggende waarde tot boven de uitoefenprijs stijgt. Je kan dan het warrant uitoefenen en de onderliggende waarde aan de eerder vastgestelde (lagere) uitoefenprijs aankopen. Net zoals bij een put warrant kan je een call warrant ook met winst verkopen indien je niet geïnteresseerd bent in aandelen. Beursgenoteerde call warrants zijn algemeen gezien laagdrempeliger dan put warrants.

Conclusie

Warrants zijn complexe financiële instrumenten die als alternatieve verloning ingezet kunnen worden. Het geeft de houder het recht om de onderliggende waarde (aandelen of cash) te kopen of te verkopen aan een vooraf bepaalde prijs en op of voor een bepaalde datum.

Het voordeel van met warrants werken is dat deze onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van RSZ- en patronale bijdrage, waardoor werknemers netto meer overhouden en het werkgevers bruto minder kost. Daarnaast is het ook fiscaal aftrekbaar als bedrijfskost.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.