Vennootschapsbelasting: aan welk tarief wordt je winst belast?

Wat is de vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting is een belasting dat vennootschappen moeten betalen over de belastbare winst. Denk hierbij maar aan vennootschapsvormen zoals de besloten vennootschappen of naamloze vennootschappen.

Wat is de belastbare winst van een vennootschap

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de boekhoudkundige winst en de fiscale winst. Sommige winsten van een vennootschap zijn immers vrijgesteld of bepaalde kosten zijn fiscaal aftrekbare uitgaven. Het is dus niet meteen evident om de belastbare winst te berekenen.

Hoe werkt de vennootschapsbelasting?

De boekhoudkundige winst vormt de vertrekbasis om het belastbaar inkomen te berekenen. Met volgende elementen dient rekening gehouden te worden.

 • Er zijn bepaalde winsten vrijgesteld (bijvoorbeeld DBI-aftrek)

 • Sommige kosten zijn boekhoudkundig aftrekbaar maar fiscaal niet (volledig).

 • De fiscale afschrijven zijn niet noodzakelijk gelijk aan boekhoudkundige afschrijvingen.

 • Het is mogelijk dat activa ondergewaardeerd zijn en passiva overgewaardeerd.

Met deze elementen in het achterhoofd zijn er nog onderstaande wijzigingen en aftrekmogelijkheden:

 • Allereerst dien je de belaste reserves, verworpen uitgaven en uitgekeerde winsten op te tellen.

 • Het indelen van winsten naargelang ze van Belgische of buitenlandse oorsprong zijn.

 • Aftrek niet-belastbare bestanddelen (BV: giften)

 • Aftrek van Definitief Belaste Inkomen (DBI) en vrijgestelde roerende inkomsten

 • Aftrek risicokapitaal

 • Aftrek vroegere verliezen

 • De investeringsaftrek

De nettowinst zal hieruit voortkomen. Een aantal elementen worden hieronder nader besproken wegend de belangrijkheid hiervan.

Verworpen uitgaven

Deze kosten kunnen fiscaal niet in mindering worden gebracht. De fiscus ' verwerpt' deze als het ware. Deze worden aan het belastbare inkomen toegevoegd.

Enkele voorbeelden:

 • Restaurantkosten

 • Retributies

 • Abnormale en goedgunstige voordelen

 • Autokosten

Definitief belaste inkomen (dbi)

Dividenden en meerwaarden uit aandelen kunnen onder bepaalde voorwaarden 100% worden afgetrokken van de winst. De inkomsten werden reeds belast bij de uitkerende vennootschap en men tracht zo dubbele belasting te vermijden. Er dienen wel enkele voorwaarden voldaan te worden:

 • De aandelen minstens één jaar ononderbroken in bezit (permanentievoorwaarde)

 • De uitkerende vennootschap dient belast te worden met een normaal tarief (taxatievoorwaarde)

 • De vennootschap bezit minstens 10% van de aandelen of minstent 2.500.000 euro van het kapitaal (participatievoorwaarde)

Dividenden ontvangen kan dus zorgen voor een dubbele belasting maar kan via de aangifte worden rechtgezet. Voordat je een dividend uitkeert goed naar de voorwaarden kijken.

Wie betaalt vennootschapsbelasting?

In principe zijn alle vennootschappen, verenigingen, instellingen en organen onderworpen aan de vennootschapsbelasting indien:

 • Rechtspersoonlijkheid bezitten

 • Voornaamste inrichting, maatschappelijke zetel, de zetel van bestuur of beheer in België hebben

 • Winstgevende activiteit uitvoeren

Op welk bedrag betaal je vennootschapsbelasting?

Je betaalt vennootschapsbelasting op het belastbaar inkomen van de vennootschap. Dit is reeds hierboven uitgebreid besproken en de berekening hiervan vind je daar ook terug.

Wat zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting (2022)?

Het basistarief bedraagt 25%. Voor een kleine vennootschap geldt onder bepaalde voorwaarden een verlaagd tarief van 20% voor de eerste schijf van 100.000 euro. De voorwaarden worden hieronder besproken. De crisisbijdrage is volledig weggevallen.

Voorbeeld

Onderneming X heeft een belastbare inkomen van 250.000 euro. De onderneming bestaat nog maar 1 jaar en kan als starter beschouwd worden. De bedrijfsleider krijgt een jaarlijks loon uitgekeerd van 45.000 euro. De voorwaarden van een kleine vennootschap worden voldaan en meer dan de helft van de aandelen zijn in handen van particulieren.

Door middel van dit voorbeeld kunnen we meteen stellen dat de onderneming recht heeft op het verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 euro. Er wordt dus 20.000 euro betaald op de eerste 100.000 en 37.500 euro (25%) op alles daarboven.

Voorwaarden om het verlaagd tarief te genieten

Er zijn vier voorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens kan genoten worden van het verlaagd tarief:

 • Enkel kleine vennootschappen kunnen in aanmerking komen

 • Minimale bedrijfsleidersbezoldiging (45.000 euro), uitzondering startende vennootschap

 • Financiële vennootschappen worden uitgesloten

 • Meer dan de helft (50%) dient in handen te zijn van een natuurlijke persoon

Laten we even de voorwaarden bekijken om hiervan een beter overzicht te krijgen

Enkele kleine vennootschappen komen in aanmerking

Een kleine vennootschap wordt als klein aanzien wanneer niet meer dan één criteria voor twee opeenvolgende boekjaren wordt overschreden.

 • Jaaromzet excl btw: 9.000.000

 • Jaargemiddelde personeel: 50

 • Balanstotaal: 4.500.000 euro

Minimale bedrijfsleidersbezoldiging

De vennootschap moet aan één van de bedrijfsleiders een minimumbezoldiging van 45.000 euro uitkeren. Maar wanneer het belastbaar inkomen minder bedraagt, volstaat een bezoldiging gelijk aan het belastbaar inkomen.

Een startende onderneming wordt van deze voorwaarde uitgesloten voor de eerste vier boekjaren.

Financiële vennootschappen worden uitgesloten

Een financiële vennootschap heeft geen recht op het verlaagd tarief. Een financiële vennootschap is een vennootschap waarvan de 'beleggingswaarde' van de aandelen op het actief meer dan de helft bedraagt van het gestort kapitaal vermeerderd met de belastbare reserves en de geboekte meerwaarden.

Aandelen die meer dan 75% vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal worden niet in beschouwing genomen.

Meer dan de helft in handen van een natuurlijke persoon

Meer dan 50% van de aandelen dient in handen te zijn van een natuurlijke persoon. Het bewijs hiervan kan geleverd worden aan de hand van een aandelenregister.

Hoe dien ik mijn vennootschapsbelasting in?

De aangifte dient elektronisch ingediend te worden via de toepassing Biztax. Wanneer je echter niet over de benodigde materialen beschikt kan je een vrijstelling verkrijgen van elektronische indiening. Je dient hiervoor wel een reden te geven waarom je niet elektronisch kan indienen.

Wat met voorafbetalingen

Als vennootschapsbelasting kan je net als in de personenbelasting voorafbetalingen doen om een vermeerdering te voorkomen.

Op welke data dien je voorafbetalingen te doen?

 • 11 april 2022 voor het eerste kwartaal

 • 11 juli 2022 voor het tweede kwartaal

 • 10 oktober 2022 voor het derde kwartaal

 • 20 december 2022 voor het vierde kwartaal

Wanneer moet ik de aangifte in de vennootschapsbelasting indienen?

Algemene regel

Vanaf de balansdatum heeft de vennootschap 7 maanden de tijd om de aangifte in te dienen. De datum van de algemene vergadering heeft hierbij geen belang.

Uitzondering

Voor de balansdata 31 december 2021 tot 28 februari 2022 is er een bijkomende indieningstermijn tot 17 oktober 2022 zoals aangegeven op de site van FOD financiën.

Wat bij laattijdige indiening?

Bij een laattijdige indiening kunnen verschillende maatregelen van toepassing zijn:

 • De procedure 'aanslag van ambtswege' kan worden gestart

 • De administratie heeft meer tijd om de fiscale situatie van de onderneming te wijzigen

 • Administratieve of strafrechtelijke sancties

Conclusie

We kunnen stellen dat de vennootschapsbelasting geen makkelijke materie is. Er zijn zeer wat uitzonderingen en je dient rekening te houden met allerlei voorwaarden en aftrekken. Het is als vennootschap dan ook belangrijk om weet te hebben van deze aftrekken en hiervan gebruik te maken. Je kan hiervoor altijd terecht bij een accountant of boekhouder die jou advies kan geven.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.