De Springplank naar Zelfstandige: alle voorwaarden om als werkloze toch zelfstandig te starten

Inhoudstabel:

Wat is de ‘Springplank naar zelfstandige'?

Ontvang je een werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering en wil je graag een zelfstandige activiteit uitoefenen dan is de springplank naar zelfstandige misschien de ideale maatregel. Deze maatregel van de overheid heeft als doel om mensen te stimuleren een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Dankzij deze maatregel is het mogelijk om gedurende 12 maanden een zelfstandige activiteit uit te oefenen in bijberoep met behoud van je uitkering. Alle voordelen van een werkloosheidsstatuut blijf je dus behouden.

Hieronder wordt er dieper op ingegaan op deze maatregel en hoe jij zelf er gebruik van kan maken.

Wie heeft recht op de springplank?

Niet iedereen kan zomaar aanspraak maken op het voordeel. Er zijn een reeks voorwaarden waaraan er moet voldaan worden.

Allereerst moet diegene die hier aanspraak op wil doen een werkloosheidsuitkering ontvangen. Ten tweede moet hij of zij een zelfstandig bijberoep opstarten of voortzetten. Daarnaast mag het netto belastbaar jaarinkomen niet hoger zijn dan 4536,48 euro om je werkloosheidsuitkering te behouden. Dit kan voor een periode van gedurende 12 maanden.

U verliest het recht wanneer je opzettelijk werkloos bent geworden om de premie te kunnen krijgen.

Bijberoep voortzetten en werkloosheidsuitkering behouden

Het is mogelijk dat je een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefende vooraleer je werkloos werd. Een vraag die hieruit vaak voorkomt, is of dat je je bijberoep kan voortzetten. Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk en kan je dit voorzetten. Hieronder de voorwaarden opgesomd:

 • Minstens al gedurende drie jaar zelfstandige in bijberoep zijn

 • Bijberoep enkel uitoefenen na 18uur en voor 7uur

 • Zelfstandige nevenactiviteit dient een bijkomstige activiteit te zijn (bijkomstig karakter)

 • Netto belastbaar jaarinkomen beperkt tot 4 720,56 euro

Wanneer deze voorwaarden worden voldaan kan je je zelfstandige nevenactiviteit voortzetten en je werkloosheidsuitkering behouden.

Hoelang duurt het voordeel?

Een belangrijk onderdeel om te weten, is hoelang je gebruik kan maken van dit voordeel. Het voordeel springplank naar zelfstandige kan worden toegekend voor 12 maanden. Dit wordt berekend van datum tot datum. Dit is vanaf het voordeel wordt aangevraagd of vanaf de start van de activiteit.

Een belangrijke mededeling is dat dit niet kan worden verlengd.

Wat zijn de voorwaarden om de Springplank naar zelfstandige te genieten?

Om van dit voordeel gebruik te maken dienen een aantal voorwaarden vervuld te worden. Niet zomaar iedereen kan van het voordeel springplank naar zelfstandige gebruik maken. De voorwaarden worden hieronder opgesomd. Zo is het mogelijk om te bekijken of je al dan niet hiervoor in aanmerking komt.

 • Je loontrekkende activiteit mag niet werden verminderd of stopgezet om van het voordeel gebruik te kunnen maken (opzettelijk werkloos worden).

 • Je hebt de zelfstandige nevenactiviteit niet als zelfstandig hoofdberoep uitgeoefend gedurende de afgelopen 6 jaar. Dit wordt eveneens berekend van datum tot datum.

 • De activiteit door derden laten uitoefenen is niet mogelijk. Een voorbeeld hiervan is onderaanneming (tenzij zeer uitzonderlijk).

 • De zelfstandige activiteit dient een bijkomstige activiteit te zijn.

Activiteiten uitgesloten van voordeel springplank naar zelfstandige

 • Artistieke activiteit

 • Beroep die je uitoefent als loontrekkende activiteit

Wat moet ik doen om het voordeel te bekomen als ik aan de voorwaarden voldoe?

Wanneer aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dien je een C1C formulier in te dienen bij het desbetreffende werkloosheidsbureau via je uitbetalingsinstelling. Wanneer dit allemaal in orde is, zal het voordeel worden toegekend door het werkloosheidsbureau.

Hoe start je met springplank naar zelfstandige? Stappenplan.

Allereerst dien je na te kijken of ja aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer je niet aan de voorwaarden voldoet is het immers niet mogelijk om hiervan gebruik te maken. Daarna dien je bij de RVA aangifte te doen van de activiteit. Dit moet op het moment van de uitkeringsaanvraag of indien je al uitkeringen ontvangt voor de start van je activiteit.

Een goede ondernemingszin en drijfkracht zijn hierbij uiteraard ook vereist. Een zelfstandige activiteit uitoefenen is niet altijd evident en makkelijk.

Welke zelfstandige activiteiten komen in aanmerking voor de Springplank naar zelfstandige?

 • Het mag géén artistieke activiteit zijn

 • Je moet een nevenactiviteit uitoefenen. Dit betekent dat de uren en inkomsten van beperkte mate moeten zijn.

 • De activiteit mag zowel overdag als in de avond worden uitgeoefend.

Wat als ik niet voldoe aan de voorwaarden?

Wanneer je niet aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet dan kan je niet genieten van het voordeel. Er wordt dan een bericht van weigering meegegeven. Je kan wel binnen de drie maanden beroep aantekenen indien je niet akkoord bent. Dit dient te gebeuren bij de arbeidsrechtbank.

Welke verplichtingen moet ik naleven gedurende de duur van het voordeel?

Er zijn verschillende verplichtingen die je moet naleven gedurende het voordeel. Deze verplichtingen worden hieronder opgesomd en verder toegelicht.

Ingeschreven zijn als werkzoekende

Een eerste voorwaarde is dat je moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij de bevoegde instantie bijvoorbeeld VDAB, ACTIRIS,… Tenzij hierbij een vrijstelling van toepassing is voor een bepaalde reden.

Beschikbaar blijven/zijn voor de arbeidsmarkt

Je dient beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. De controle gebeurt door de bevoegde gewestinstellingen, denk hierbij aan VDAB, ACTIRIS,… Ook hierbij kan eventueel een vrijstelling van toepassing zijn.

arbeidsgeschikt zijn

Je moet arbeidsgeschikt zijn. Dit betekent dat je in staat moet zijn om in zekere mate arbeid te verrichten. Een werknemer met meer dan 66% ongeschiktheid heeft niet de mogelijkheid om werkloosheidsuitkeringen te krijgen. Deze kan dan ook niet van het voordeel genieten.

In belgië werkelijk verblijven

Diegene die werkelijk in België verblijft en er zijn verblijfplaats heeft kan van uitkeringen genieten.

Hoeveel mag ik maximaal verdienen met springplank naar zelfstandige?

springplank naar zelfstandige - hoeveel verdienen

Om van het voordeel te genieten mag je niet meer verdienen dan het grensbedrag. Het netto belastbaar jaarinkomen bedraagt 4536,48 euro. Dit bedrag mag je niet overschrijden wil je je werkloosheidsuitkering behouden.

Wanneer je toch meer verdient dan het maximum zal de uitkering verminderd worden met het bedrag dat het maximum overschrijdt.

Wat als je meer dan 14,54 euro per dag verdient?

Wanneer je te veel verdient waardoor je het recht op werkloosheidsuitkering verliest, dan zal het sociaal verzekeringsfonds een regularisatie toepassen. Het statuut wijzigt naar 'zelfstandige in hoofdberoep'. Het verschil in bijdragen zal je dan moeten bijbetalen.

Je mag inkomsten van de uitgeoefende activiteit cumuleren met de uitkeringen, maar in beperkte mate.

Wat moet ik doen als mijn zelfstandige activiteit stopt gedurende het genot van het voordeel?

Wanneer de activiteit worden stopgezet tijdens het genot van het voordeel, dien je je aan te bieden bij de uitbetalingsinstelling.

Wat als voordeel wordt beëindigd?

Zelfstandige in hoofdberoep

Vanaf het moment dat je zelfstandige in hoofdberoep wordt, heb je geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen. Wanneer je in de loop van de maand vestigt, dien je de vakjes van controlekaart zwart te maken vanaf de dag van vestiging.

Geen zelfstandige in hoofdberoep en werkloosheidsuitkering behouden

Wanneer de zelfstandige nevenactiviteit wordt stopgezet is het mogelijk om nog steeds te genieten van de uitkeringen.

Wanneer daarentegen de nevenactiviteit wordt stopgezet, is het niet mogelijk om te genieten van de uitkeringen.

Kan ik de springplank naar zelfstandige verlengen?

Het voordeel springplank naar zelfstandige kan voor 12 maanden worden toegekend. Het is niet mogelijk om dit te verlengen.

Wanneer eindigt het voordeel ‘Springplank naar zelfstandige' sowieso?

 • Het voordeel eindigt automatisch na 12 maanden

 • Wanneer je naar hoofdberoep overstapt

 • Wanneer jijzelf de zelfstandige activiteit in bijberoep stopzet

Wanneer je besluit om als zelfstandige in hoofdberoep verder te gaan, verlies je je werkloosheidsuitkeringen.

Kan ik gaan stempelen als ik stop als zelfstandige?

springplank naar zelfstandige - gaan doppen, stempelen

Dit is mogelijk als de zelfstandige activiteit ten vroegste zes maanden na aanvang wordt stopgezet. Na deze periode heb je onmiddellijk weer recht op een werkloosheidsuitkering. De arbeidsdagen dien je niet te opnieuw te bewijzen.

Heb je als zelfstandige recht op een uitkering?

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op uitkeringen gedurende de periode als zelfstandige in hoofdberoep.

Beoefen je al een zelfstandig bijberoep uit in het kader van de oude regeling, waarbij het recht op uitkeringen behouden blijft?

In bovenstaand geval kan je overstappen naar de nieuwe regeling 'springplank naar zelfstandige activiteit'. Zowel tijdens als na de maximumperiode van 12 maanden kan je terugkeren naar de oude regeling zonder verlies van uitkeringen.

FAQ

Kan ik zelfstandige worden als werkloze?

Principieel is dit niet mogelijk. Je kan geen zelfstandige activiteit uitoefenen in hoofdberoep en uitkeringen behouden. Een mogelijkheid is om als werkloze een activiteit in bijberoep uit te oefenen. Dit werd reeds hierboven uitgebreid besproken als het voordeel springplank naar zelfstandige.

Wat is de impact van de inkomsten van mijn zelfstandige activiteit in bijberoep op het bedrag van mijn werkloosheidsuitkeringen?

Je behoudt je volledige werkloosheidsuitkering op voorwaarde dat je netto-inkomen uit je zelfstandige activiteit niet meer dan € 15,43 (dagelijks inkomen) per dag bedraagt, rekenend met 312 dagen op jaarbasis. Als je dus van 1/1/2022 tot 31/12/2022 gebruik maakt van dit systeem, dan mag je netto-jaarinkomen uit je zelfstandige activiteit niet meer dan € 4,814,16 bedragen. 

Verdien je meer, dan wordt je werkloosheidsuitkering op dagbasis verminderd met het bedrag waarmee je de € 15,43 overschrijdt. 

Kan ik meerdere keren genieten van het voordeel "Springplank naar zelfstandige"?

Het antwoord is kort gezegd, Ja! Wel moet je rekening houden met een wachttermijn. Je kan immers opnieuw van het voordeel genieten als je er de voorbije zes jaar niet van hebt genoten. Dit wordt wederom gerekend van datum tot datum.

Wat met sociale bijdragen?

Als zelfstandige in bijberoep dien je eveneens sociale bijdragen te betalen. Dit is een percentage van 20,5% wanneer het belastbaar inkomen meer dan 1 624,72 euro bedraagt.

Wat zijn de ervaringen met de springplank naar zelfstandige?

Het voordeel geeft de kans aan personen met een werkloosheidsuitkering om het ondernemerschap in te duiken en te ontdekken. Het ondernemerschap is namelijk onbekend terrein voor velen en de stap wagen is dan ook riskant. Dit voordeel zorgt voor een duwtje in de rug om deze stap te zetten.

Je moet wel rekening houden met bepaalde voorwaarden zodat je het recht op uitkering niet verliest.

Conclusie

Het systeem 'maatregel springplank biedt jou als werkloze de kans om gedurende een periode van maximum 12 maanden, met behoud van werkloosheidsuitkeringen, de stap naar een zelfstandige activiteit in bijberoep te zetten. Doe je dit succesvol, dan kan je als zelfstandige opstarten.

Wel moet je rekening houden met diverse regels en voorwaarden. De RVA oordeelt of je hieraan voldoet. Een zaak oprichten vereist immers veel wilskracht en tijd. Je kan hieromtrent hier meer informatie terugvinden. Vind een goede boekhouder of accountant in je buurt en laat je adviseren omtrent de maatregel springplank naar zelfstandige. Zie wat voor jou het beste is en welke nevenactiviteit je wil uitoefenen. Tracht wel aan de voorwaarden te voldoen en niet over de drempel te gaan voordat je je uitkering verliest.

Met de maatregel springplank naar zelfstandige probeert de overheid ondernemers te ondersteunen en zo van het ondernemerschap te laten proeven. Indien je zelf nog zit met vragen is het altijd mogelijk om contact op te zoeken.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.