Resultatenrekening: Een inzicht in de wereld van de financiële cijfers

In dit artikel wordt de resultatenrekening besproken ook wel de winst en verliesrekening genoemd. Dit vormt een onderdeel van de jaarrekening samen met de balans. Maar het verschil is dat de resultatenrekening gaat over de kosten en opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode. Deze bestaat ook uit verschillende posten en hieruit kan je ook afleiden of een bedrijf verlies of winst maakt. Een interessant onderwerp voor zaakvoerders of gewoonweg voor mensen die geïnteresseerd zijn in de financiële situatie van een onderneming.

Wat is een resultatenrekening en wat zegt het?

In de resultatenrekening vind je de opbrengsten en kosten terug die een onderneming het afgelopen boekjaar heeft gemaakt. Aan de hand van deze kosten en opbrengsten kan men zien of een onderneming winst of verlies heeft gemaakt. Uiteindelijk zal aan de hand van de resultaatbestemming een bestemming worden gegeven.

De resultatenrekening bevat twee klassen namelijk klasse 6 (de kosten) en klasse 7 (de opbrengsten). Hieronder gaan we dieper in op deze twee klassen die een cruciale rol hebben in de resultatenrekening.

Klasse 6: De kosten

In klasse 6 vind je de kosten terug gemaakt door de onderneming onderverdeeld in subklassen.

 • 60: Handelsgoederen en hulpstoffen: Grond- en hulpstoffen die werden aangekocht en voorraadwijzigingen.

 • 61: Diensten en diverse goederen: Verzekeringen, onderhoud en herstellingen, huur, interimpersoneel,…

 • 62: Personeelskosten: Kosten verbonden aan intern personeel zoals bezoldigingen, sociale voordelen ( sociale lasten), en andere personeelskosten.

 • 63: Afschrijvingen: waardeverminderingen en voorzieningen met betrekking tot risico's en kosten: Afschrijvingen die verband houden met vaste activa of waardeverminderingen met betrekking tot voorraden en op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar. Maar ook voorzieningen voor geschillen en pensioenen.

 • 64: Andere bedrijfskosten: bedrijfsbelastingen en heffingen, minderwaarden gerealiseerd op vorderingen , Diverse bedrijfskosten zoals schadevergoedingen.

 • 65: Financiële kosten: Kosten verbonden aan schulden (leningen), waardeverminderingen op vlottende activa, wisselkoersverliezen, diverse financiële kosten.

 • 66: Niet recurrente kosten: De kosten die niet alledaags zijn maar eerder uitzonderlijk (BV: Een onderneming dient een lek te laten repareren door een fout in het systeem)

 • 67: Belastingen op het resultaat

 • 68: Overboeking naar uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves:

 • 69: Resultaatsverwerking: Een bestemming wordt gekozen voor het resultaat zoals overgedragen verlies van het vorig boekjaar, toevoeging aan het kapitaal en uitgiftepremies, toevoeging aan de reserves

klasse 7: De opbrengsten

Op klasse 7 worden de opbrengsten getoond die gegenereerd zijn door de onderneming. Ook deze rekening wordt in subklassen opgedeeld die hieronder worden besproken.

 • 70: Omzet: De verkopen waarbij rekening wordt gehouden met toegekende kortingen

 • 71: Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering

 • 72: Geproduceerde vaste activa: De vaste activa die intern werden geproduceerd door de onderneming.

 • 74: Andere bedrijfsopbrengsten: Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen, courante realisatie van meerwaarden op materiële vaste activa, heffingen, taksen.

 • 75: Financiële opbrengsten: Opbrengsten gelinkt aan uitgegeven leningen of positieve wisselkoersverschillen van vreemde valuta

 • 76: Niet recurrente bedrijfsopbrengsten: Opbrengsten die niet gelinkt zijn aan de courante bedrijfsactiviteit van de onderneming.

 • 77: Regularisatie van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen

 • 78: Onttrekking aan de belastingvrije reserves en uitgestelde belastingen

 • 79: Resultaatsverwerking

Wat zijn de verschillen tussen een resultatenrekening en een balans?

De balans is een momentopname van de bezittingen en schulden van een onderneming op een bepaald tijdstip. Hierop vind je bijvoorbeeld de materiële vaste activa, financiële vaste activa. =Terwijl de resultatenrekening, de winst en verliesrekening is waarbij de kosten en opbrengsten overzichtelijk worden weergegeven meestal van 12 maanden wat overeenstemt met een boekjaar.

Naar het einde toe zal de onderneming dan winst of verlies hebben gerealiseerd. Hiervoor moet dan een bestemming worden gegeven.

Nut en belang van de resultatenrekening

De resultatenrekening geeft weer of een onderneming winst of verlies heeft gemaakt. Het helpt ook om een beter inzicht te hebben in de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten van de onderneming. Dit zal voor beslissingen zorgen tijdens belangrijke investeringen. Daarnaast kan men ook de kosten vergelijken met ondernemingen die in dezelfde sector actief zijn.

Als laatst hebben kredietverschaffers hier ook baat bij. Zo kan er worden besloten of ze de leningen willen uitgeven of niet.

Wat is het verschil tussen de interne en externe resultatenrekening?

Interne resultatenrekening

De interne resultatenrekening is meer toegespitst op het management. Deze bevat dan ook meer gevoelige informatie. Het management kan aan de hand van deze informatie dan ook beslissingen nemen.

Externe resultatenrekening

De externe resultatenrekening dient voor de externe verslaggeving die dient voor de stakeholders die zich meer 'buiten' de onderneming bevinden. Het dient als middel om zo meer informatie over het bedrijf te verkrijgen.

De interne resultatenrekening is vaak in de praktijk gedetailleerder dan de externe. Zo heeft het management de mogelijkheid om een beter beleid te voeren.

Structuur van de resultatenrekening

De resultatenrekening is een onderdeel van de jaarrekening samen met de balans. De resultatenrekening heeft dan ook een bepaalde structuur die hieronder zal worden weergegeven. Hierboven hebben we reeds een gedetailleerd overzicht weergegeven, laten we nu een iets vereenvoudigd schema voorstellen.

Een vereenvoudigd schemavoorstelling:

 • Bedrijfsopbrengsten

 • – Bedrijfskosten

 • Bedrijf winst of verlies

 • + Financiële opbrengsten

 • – Financiële kosten

 • =Winst of verlies voor belastingen

 • -Belastingen op het resultaat

 • =Winst of verlies van het boekjaar

Dit geeft zowat een eenvoudig beeld van de structuur van een jaarrekening. Natuurlijk hebben we hierboven gezien dat dit wat complexer is in de realiteit en nog uit veel rubrieken bestaat. De niet recurrente bedrijfsrisico's, niet recurrente opbrengsten en niet recurrente financiële risico's werden bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Deze kosten kunnen namelijk moeilijk ingeschat worden doorheen het boekjaar.

Hoe maak ik een resultatenrekening?

Een resultatenrekening wordt tegenwoordig opgesteld door het boekhoudprogramma dat je gebruikt (indien mogelijk). Door middel van een tool wordt dit dan overzichtelijk weergeven. Maar de vraag is, hoe kom je aan de resultatenrekening? Hoe gaat dit in zijn werk?

Stappenplan

Allereerst moeten alle kosten en opbrengsten op een rij worden gezet. Deze vormen immers het fundament bij het opstellen van een resultatenrekening.

 • Bereken je totale kosten die je hebt gemaakt gedurende het (volledig) boekjaar. Denk hierbij aan leningen, bezoldigingen, informatica en dergelijke.

 • Bereken je totale omzet en opbrengsten die je in een specifieke periode hebt gemaakt. Dit gaat over alle inkomsten verkregen in het boekjaar. Bijvoorbeeld het verkopen van goederen (schoenen, auto's,…) of verstrekken van diensten (consulting).

Wanneer je een duidelijk overzicht hebt kan je beginnen met het opstellen van de resultatenrekening. Dit moet onder een bepaald model die wordt gehanteerd volgens het Belgisch boekhoudrecht. De kosten worden gecategoriseerd en er wordt een bepaalde volgorde gehanteerd. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van hoe dit er eruit ziet. Aan de hand hiervan kan je de structuur zien. We zien dat dit gaat over de kosten van vorig boekjaar en het huidig boekjaar.

Conclusie

Om het financieel karakter van een onderneming te begrijpen moet je inzicht verschaffen in de resultatenrekening. We hebben gezien dat het bedrijfsresultaat hieruit afgeleid kan worden en zo kan men zowel de uitgaven als de inkomsten van een onderneming in kaart brengen.

Een boekhoudprogramma kan dit tegenwoordig automatisch simuleren. Het is aan jou dus om dit goed te kunnen interpreteren dit te begrijpen. Een resultatenrekening kun je niet van één op de andere dag helemaal begrijpen en dit heeft dan ook tijd nodig. Indien je zelf hulp nodig hebt kan je altijd bij één van de accountants terecht die je kan vinden op onze website.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.