Paritair comité vrije beroepen

Het paritair comité vrije beroepen (PC 336) is verantwoordelijk voor werknemers tewerkgesteld bij advocaten, gerechtsdeurwaarders, boekhouders en andere vrije beroepen. Het paritair comité is bevoegd voor zo'n 38.000 werknemers en het is verantwoordelijk voor werknemers tewerkgesteld bij advocaten, gerechtsdeurwaarders, boekhouders en nog meer vrije beroepen. Onderstaand artikel geeft verder inzicht in zowel de huidige situatie van het paritair comité als in de evolutie van de afgelopen jaren.

Wat is een paritair comité voor de vrije beroepen en waarom is het belangrijk?

Het paritair comité vrije beroepen bepaalt de loon -en arbeidsvoorwaarden van werknemers die tewerkgesteld zijn bij een beoefenaar van een vrij beroep. De regelgeving hieromtrent wordt vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Maar wat moet je juist verstaan onder een vrij beroep? Een vrij beroep is een zelfstandige beroepsactiviteit van leveringen van diensten of goederen die geen handelsonderneming of ambachtsonderneming betreft.

Hoe werkt het paritair comité voor de vrije beroepen PC 336?

Het paritair comité bevat alle loon -en arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Het is een belangrijk orgaan dat deze regelgeving op sectoraal niveau wordt geregeld via een collectieve arbeidsovereenkomst. In het comité zetelen vertegenwoordigers van zowel werknemers als werkgevers. De bedoeling is om ondernemingen met aanverwante activiteiten te groeperen en de regelgeving hieromtrent te beheren. De opdrachten bestaan voornamelijk uit het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het bijleggen of een oplossing bieden voor sociale conflicten en het uitvoeren van de door de wet gegeven taken.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de leden?

De leden hebben als opdracht om de nationale arbeidsraad te adviseren, geschillen op te lossen tussen werknemers en werkgevers en collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten.

Welke vrije beroepen zijn er binnen het paritair comité vertegenwoordigd?

Het paritair comité 336 vertegenwoordigd zo'n 38.000 werknemers tewerkgesteld bij vrije beroepbeoefenaars. Voorbeelden van vrije beroepen zijn: advocaten, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsulenten, boekhouders – (fiscalisten), dierenartsen, bouwarchitecten en landmeters.

Hoe heeft het PC bijgedragen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het statuut van de vrije beroepen?

Aangezien vertegenwoordigers aanwezig zijn van zowel werknemers en werkgevers, kan onderling overleg ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden verbeteren. Er worden namelijk akkoorden gesloten die zowel in het belang van de werknemers als de werkgevers zijn. Arbeidsveiligheid is hier een mooi voorbeeld van. Er wordt getracht om door middel van akkoorden de veiligheid te garanderen voor zowel de werknemers en werkgevers door duidelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld veiligheidskledij, maar ook mentaal welzijn.

Nieuw sectoraal akkoord voor paritair comité voor de vrije beroepen PC 336

Voor de periode 2021 – 2022 is een nieuw sectoraal akkoord gesloten. Allereerst dien je als werkgever volgens het nieuwe sectorale akkoord een coronapremie toe te kennen in de vorm van consumptiecheques voor je werknemers. Dit is verplicht wanneer je bedrijf aan twee voorwaarden cumulatief voldoet:

  • De onderneming behaalde een positieve bedrijfswinst in de boekjaren 2019 en 2020.

  • De omzet steeg in 2020 met 5% tegenover 2019. De brutomarge kan ook genomen worden indien de omzet niet beschikbaar is.

Vanaf 1 januari 2021 kennen de sectorale minimumlonen/ werkelijk betaalde lonen een stijging van 0,4%. Dit is evenwel niet van toepassing voor werknemers die in de periode 2021 – 2022 effectieve verhogingen hebben gekregen of voordelen die hieraan gelijkgesteld zijn. De voordelen worden aangerekend op basis van de totale kost van het voordeel op de loonkost van de loonsverhoging en/of de eenmalige premie. De syndicale delegatie zal door middel van een schriftelijke communicatie door de werkgever worden toegelicht.

Een andere regeling geldt voor ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en waar het maandloon hoger is dan het minimumloon. Hiervoor geldt:

  • Een verhoging van het loon met een percentage van 1,163 op 1 januari 2022 met een maximumbedrag van 38 euro.

  • Op 1 januari 2023 is deze verhoging een percentage van 1,664 met een maximumbedrag van 55 euro.

  • De effectieve verhogingen van het loon in 2021 en 2022 op ondernemingsvlak mogen hierop aangerekend worden. De verhogingen die werknemers krijgen als gevolg van jaarlijkse anciënniteit verhogingen of ervaring daarentegen niet.

Functieclassificatie en sectorale minimumloonschaal pc 336

Het sectoraal akkoord omvat ook de functieclassificatie en de sectorale minimumloonschaal. Momenteel wordt een werkgroep opgestart met de bedoeling om dit uit te werken.

Conclusie PC 336 en cijfergegevens

Het paritair comité voor vrije beroepen bestaat al sinds 2009 en kende doorheen de jaren een sterke groei. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal werknemers per jaar per sector die aangesloten zijn aan het PC 336. In onderstaande tabel valt op te merken dat het gaat om eerder een gestage groei dan een lineaire groei. Bij de accountants en belastingconsulenten is dan weer een krimp.

Onderstaande tabel toont het aantal werknemers en werkgevers per sector in percentage uitgedrukt. Opmerkelijk is dat er procentueel meer werkgevers dan werknemers zijn in de advocaten. Dit kan verklaard worden door het feit dat meer advocaten een eigen praktijk hebben dan dat ze aangesloten zijn bij een grotere groepspraktijk.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.