Het ITAA: wie zijn ze en hoe kunnen ze mij helpen?

Als (student) accountant of belastingadviseur zal je waarschijnlijk al weten wat het ITAA is en wat ze doen, maar als ondernemer kom je minder snel met deze instantie in contact. Toch is het belangrijk om te weten wie ze zijn en wat ze doen, omdat de beroepsvereniging ook aan ondernemers ondersteuning biedt of kan bemiddelen bij klachten tegen je boekhouder.

 

ITAA logo

Wat is het ITAA?

ITAA staat voor Institute for Tax Advisors & Accountants en is de beroepsvereniging van de accounting sector. Hun missie is hun leden de nodige vaardigheden, kennis, ethiek en invloed aanleren om bij te dragen tot succesvolle ondernemingen en een duurzame economie.

Wat doet het ITAA?

Niet iedereen kan zomaar accountant of belastingadviseur worden. De beroepen van accountant en belastingadviseur zijn namelijk wettelijk gereglementeerd. Praktisch betekent dit dat wanneer iemand deze beroepen wenst uit te voeren, die moet worden ingeschreven in het openbaar register. Een activiteit van het ITAA is om dat register te beheren en te waken over de kwaliteit van de ingeschreven personen. Het ITAA organiseert daarbij ook toelatingsexamens en bekwaamheidsorganisaties om te testen of een persoon de nodige vaardigheden, kennis, ethiek en invloed hebben om het beroep succesvol uit te voeren. Het ITAA zal ook contact leggen met het ministerie van Financiën over bijvoorbeeld de deadline van het indienen van de belastingaangifte of te lobbyen voor de sector.

Bijkomend is het instituut betrokken bij het traject van elke stagiair-accountant of stagiair-belastingadviseur. 

Is mijn boekhouder erkend?

Het is altijd een goed idee om na te gaan of je boekhouder erkend is of niet. Waarom? Omdat je dan zeker bent dat hij of zij bekwaam is en wettelijk in orde is met alle verplichtingen waaraan een boekhouder moet voldoen. Nakijken of je boekhouder erkend is, kan je eenvoudig doen via de website van ITAA.

Waar kan ik klacht indienen tegen mijn boekhouder?

Soms kan het mislopen in de relatie met je boekhouder. Het is echter niet nodig om meteen een gerechtelijke procedure op te starten. Je kan namelijk met bepaalde klachten ook beroep doen op het ITAA.

Bevoegdheden ITAA

Het ITAA waakt over het correct functioneren van haar leden. Het behandelt daarbij ook klachten en heeft de volgende (beperkte) bevoegdheden:

  • Bemiddeling bij klachten over erelonen. Dit kan enkel als zowel de klant en cijferberoeper hiermee akkoord gaan. Belangrijk hierbij is dat beide de beslissing van de arbitragecommissie aanvaarden en uitvoeren;

  • Uitspreken van tuchtsancties als bewezen kan worden dat een lid een deontologische fout heeft gemaakt. Mogelijke sancties gaan van een waarschuwing tot een schorsing.

Wel is het belangrijk om mee te geven dat beroepsinstituten zoals het ITAA iemand niet kan verplichten om iets wel of niet te doen. Ook zijn ze niet bevoegd om schadevergoedingen toe te kennen aangezien dit enkel is weggelegd voor rechtbanken en hoven. Komt de zaak toch voor de rechtbank, dan is de rechtbank niet verplicht om rekening te houden met de tuchtsancties. De praktijk wijst echter uit dat dit meestal wel zal gebeuren. Daarmee dat het dus zeker de moeite is om met je klacht naar het instituut te trekken, al dan niet in combinatie met verdere juridische stappen.

Wat na de klacht?

In het beste geval wordt de klacht bemiddeld en kunnen jij en je boekhouder terug aan de slag. Lukt dat echter niet, dan is het deontologisch verboden dat je boekhouder weigert om facturen, balansen of boekhouding terug te bezorgen aan jou. Dit is ook zo het geval wanneer je nog een openstaande, al dan niet betwiste, factuur hebt staan.

De boekhouder mag wel weigeren nieuw werk af te leveren zolang er nog een openstaande factuur is. Een uitzondering daarop zijn de wettelijke verplichtingen zoals de aangifte btw en aangifte inkomstenbelasting. Deze moet de boekhouder blijven vervullen zolang hij of zij niet bewijsbaar een einde maakt aan de samenwerkingsovereenkomst.

Wordt gecertificeerd accountant

Traject

Je kunt enkel gecertificeerd accountant worden na erkenning van het ITAA en daarvoor dien je een traject af te leggen. Kort samengevat bestaat dit parcour uit het behalen van een bij de wet erkend diploma en het successvol doorlopen van de drie jaar durende werkstage. Tijdens deze werkstage dien je ook tussentijdse proeven af te leggen. Op het einde volgt ten slotte het schriftelijke en mondelinge bekwaamheidsexamen.

Stage

Het uitvoeren van de werkstage is daarbij een belangrijk onderdeel om studenten goed voor te bereiden op de bekwaamheidsproeven. Tijdens de stage maakt de student kennis met alle facetten van het beroep en krijgt hij of zij een goed beeld van de deontologie. Een student mag er dan ook van uitgaan dat hij of zij heel wat meer taken zal krijgen dan enkel een factuur inboeken.

Na het goedkeuren van de stageovereenkomst krijgt de student een ITAA-nummer toegekend. Vanaf deze datum start de stage. De student moet minimum 1.000 uur presteren per jaar. De activiteiten worden bijgehouden in een stageboek, de student volgt stageseminaries en een stagemeester overziet het geheel.

Examen

Het bekwaamheidsexamen bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef. Deze worden tweemaal per jaar afgenomen. Een student dient eerst minstens 36 maanden stage te hebben gelopen én moet in orde zijn met het stageboek, de verplichte stageseminaries, permanente vorming en tucht voor hij of zij het examen mag afleggen. De student kan alleen maar het mondelinge examen afleggen als hij of zij eerst geslaagd is voor het schriftelijke examen.

Belangrijk bij het bekwaamheidsexamen is dat de student beroepsmaturiteit moet aantonen. Dit gebeurt door een ondervraging over de praktijk, de uitgevoerde opdrachten, de beroepsverantwoordelijkheid, normen en deontologie van het beroep.

Samenwerking tussen ITAA en HOGENT, UGent en Arteveldehogeschool

Het is geen geheim dat heel wat studenten moeilijkheden ondervinden tijdens de stage om erkend accountant of belastingadviseurs te worden. Na hun opleiding vallen studenten te vaak uit tijdens de werkstage en krijgen ze, naar hun mening, te weinig begeleiding voor het behalen van hun bekwaamheidsexamen. Omdat het ITAA instaat voor deze stages, heeft het dan ook het postgraduaat 'gecerticeerd accountant' in het leven geroepen in samenwerking met HOGENT, UGent en Arteveldehogeschool om de begeleiding te verbeteren. Vanaf het academiejaar 2022 – 2023 kan je jezelf registreren voor deze opleiding.

Postgraduaat gecertificeerd accountant

De opleiding duurt in totaal drie jaar: het eerste jaar aan de HoGent, het tweede jaar bij de UGent en het laatste jaar bij de Arteveldehogeschool. Het postgraduaat kan omschreven worden als een opleidingstraject dat parallel loopt aan de stage en toegang geeft tot het bekwaamheidsexamen. Hierbij vallen de tussentijdse proeven en het grootste luik van het bekwaamheidsexamen weg.

Hoe komt het dat de tussentijdse proeven en een groot deel van het bekwaamheidsexamen zomaar weg vallen? Omdat het ITAA de eindcompetenties en de inhoud van het postgraduaat heeft gedefinieerd. Op die manier heeft het instituut er dan ook vertrouwen in dat de vrijstellingen na het behalen van het postgraduaat niets afdoen aan de kwaliteit van de erkenning.

Van fiscale wetgeving naar geïntegreerde adviesverlening

Accounting is al lang niet meer enkel fiscaliteit, de belastingaangifte in orde brengen of het vennootschapsrecht van buiten kennen. Klanten verwachten tegenwoordig meer van hun accountants op gebied van adviesverlening. Accountants en hun klanten moeten als het ware als partners samen werken, en daar hoort geïntegreerde adviesverlening bij. De toepassing van fiscaliteit, wetgeving en regelgeving is dan ook belangrijker dan het van buiten leren van de theorie.

De opleiding biedt voornamelijk op dat vlak ondersteuning zodat studenten in staat zijn alle aspecten van accountancy tegelijkertijd aan te spreken om advies te verlenen aan hun klant. Daarbij wordt ook gefocust op het verbeteren van de communicatie skills zodat de student aan de klant kan uitleggen welke aspecten hij nu precies aanspreekt en waarom deze allemaal belangrijk zijn voor het dossier.

Conclusie

Het ITAA is de beroepsvereniging voor de accountingsector. De beroepsvereniging staat in voor de inschrijving van accountants en belastingadviseurs in het openbaar register. Het ITAA is ook betrokken bij het verplichte stagetraject. Op de website van de organisatie kan je eenvoudig controleren of je accountant erkend is of niet.

Het ITAA is tevens een platform dat kan bemiddelen indien een klacht is neergelegd tegen een lid. Het heeft daarbij wel beperkte bevoegdheden, dus niet alle klachten kunnen behandeld worden door het ITAA.

Om (gecertificeerd) accountant of belastingadviseur te worden, dien je een traject te volgen. Standaard bestaat dit parcour uit een drie jaar durende werkstage en het afleggen van schriftelijke en mondelinge bekwaamheidsexamens. 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.