Intresten op rekening courant: hoeveel betaal je vandaag?

In dit artikel gaan we het hebben over de rekening courant. Een niet-hypothecaire lening dat zowel credit als debit kan staan in de boekhouding. Het is verleidelijk om als bestuurder geld te lenen van de vennootschap wanneer je dit snel nodig hebt maar hier zitten ook enkele nadelen aan vast.

Wat is de rente van een rekening courant?

Sinds het jaar 2020 wordt de rente op de rekening courant (credit) wettelijk bepaald. De MFI rentevoet van de maand november 2021 bedroeg 1,57%. Na de verhoging van 2,5% wordt de marktrente 4,07%. De interesten betrekking tot het jaar 2022 hebben dus een marktrente van 4,07%. De MFI rentevoet waarmee er rekening wordt gehouden is deze van de maand november is het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben.

Wel moet meegegeven worden dat deze bovenstaande wettelijk bepaalde markrente van toepassing is op niet hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd. Wanneer er dus bijvoorbeeld gebruikt wordt gemaakt van een lening met bepaalde looptijd dan kan worden afgeweken van de maximale rentevoet van 4,07%.

rekening courant actief (credit rekening courant)

Dit komt voor wanneer je geld leent van je vennootschap. Dit kan zowel bewust door effectief geld op te vragen door middel van een lening als onbewust door kosten die je als bedrijfsleider persoonlijk moet dragen.

In dit geval ben je interest verschuldigd aan je vennootschap. Wanneer je dit niet betaald ontstaat er een voordeel alle aard voor de bedrijfsleider.

rekening courant passief

Dit komt voor wanneer je een lening toekent aan je vennootschap. Dit kan interessant zijn. De interesten die je ontvangt is voor je vennootschap een aftrekbare kost. De interesten is voor de ontvanger een aftrekbare kost een bevrijdende roerende voorheffing van 30% geldt.

We kunnen dus uitmaken dat dit een voordelig systeem is. De vraag die men zich nu dient te stellen is, is kan men zoveel mogelijk rente vragen als bedrijfsleider? Het antwoord is nee.

Er zijn namelijk beperkingen opgelegd om misbruik te voorkomen. De interesten worden naar dividenden geherkwalificeerd wanneer je onderstaande grenzen overschrijdt.

  • Wanneer het bedrag hoger is dan de som van het werkelijk gestorte kapitaal op het einde van het boekjaar en de belaste reserves op het begin van het belastbare tijdperk (fiscaal eigen vermogen).

  • Wanneer de gehanteerde interestvoet hoger is dan de marktconforme interestvoet. Dit mag niet hoger zijn dan een wettelijk vastgelegde referentievoet.

Wat is de huidige marktconforme rente?

De marktconforme rente is sinds de hervorming van het vennootschapsrecht in de wet ingeschreven.

De marktrente is gelijk aan 2,5% verhoogde rentevoet die Belgische monetaire instellingen aanrekenen (MFI rentevoet) aan niet financiële vennootschappen voor leningen tot 1 000.000 euro met een variabel tarief en initiële rentebepaling (initiële rentevaste periode) tot een jaar. Volgens artikel 55 , lid 1, 1° WIB92 is de marktrente gebaseerd op de MFI rentevoet.

Voor de rentevoet van het jaar 2022 dien je dus te kijken naar de maand november 2021. Deze bedroeg 1,57% en verhoogd met 2,5% is dit 4,07%.

Dit betekent dus dat de interesten geherkwalificeerd worden naar dividenden in de mate dat dit de marktconforme rente overschrijdt.

Hoe hoog mag je rekening courant zijn?

De rekening courant van een vennootschap kan hoog zijn en hierop zit niet echt een wettelijke drempel. Wel moet je realistisch zijn en kan je niet zomaar geld blijven lenen van het bedrijf. Er werden ook reeds antimisbruikbepalingen aangehaald om te hoge rekening courant te vermijden.

Hoe intresten rekening courant berekenen?

In principe wordt dit maandelijks berekend aangezien er wordt vanuit gegaan dat dit voordeel maandelijks wordt verkregen. De volgende formule wordt hiervoor gebruikt:

(Beginsaldo maand + eindsaldo maand) / 2x (referentievoet op jaarbasis x 1/12)

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.