De intracommunautaire levering: wat is en hoe werk het?

Inhoudsopgave:

In dit onderdeel wordt de wondere wereld van de intracommunautaire leveringen ingedoken. Een complex topic waar toch wel wat over te vertellen valt. In dit artikel wordt getracht om de verschillende topics omtrent intracommunautaire leveringen uiteen te zetten en te bespreken.

Wat is een intracommunautaire levering?

Een intracommunautaire levering bestaat uit verschillende onderdelen die nader moeten worden besproken.

Een intracommunautaire levering vindt plaats wanneer een btw-plichtige verkoper goederen verkoopt aan een btw -plichtige koper. De btw -plichtige koper dient een geldig btw -nummer mee te geven uit een andere EU-lidstaat. Daarnaast dienen de goederen effectief worden vervoerd naar een andere EU-lidstaat. Wanneer deze voorwaarden zijn vervuld kan de intracommunautaire levering worden vrijgesteld van Belgische BTW onder artikel 39 bis W.BTW.

Wat is het verschil tussen btw verlegd en intracommunautaire levering?

BTW verlegd komt voor wanneer een verkoper bij de verhandeling van goederen of diensten geen BTW mee in rekening brengt op de factuur. Ook hier moet het gaan over twee btw-plichtige entiteiten uit de Europese Unie. In dit geval zal niet de verkoper maar de klant de BTW in eigen land betalen en ook aftrekken. BTW kan niet zomaar verlegd worden, ook hier gelden een aantal voorwaarden. BTW kan enkel worden verlegd indien je BTW -plichtig bent en periodieke aangiften indient.

Om dit te verduidelijken even een voorbeeld.

Voorbeeld BTW verlegd

Je wordt uitgenodigd in Parijs (Frankrijk) om sessies te geven over de (boeiende) Belgische belastingwetgeving. Wanneer een factuur wordt opgesteld moet dit zonder BTW. Je vermeldt echter wel de verleggingsregeling. De Franse klant zal de BTW aangeven, betalen en uiteindelijk dan terugvorderen via de BTW -aangifte.

Een tip is om altijd te controleren of de tegenpartij over een geldig btw nummer beschikt. De Europese commissie heeft het 'VIES' systeem ontwikkeld en hiervoor heb je ook een website VIES.

Welke tekst op factuur bij intracommunautaire levering?

In geval van een BTW vrijstelling dien je dit altijd te vermelden op de factuur. Aangezien er bij een intracommunautaire levering (mits aan de voorwaarden voldaan) wordt gefactureerd zonder BTW dien je dit ook te vermelden. De tekst die je kan vermelden is: 'Factuur vrijgesteld van BTW ingevolge artikel 39bis W.BTW'. Het betreft dus een vrijgestelde intracommunautaire levering. Het is immers belangrijk om de relevante wettekst hierbij ook te vermelden.

Hoe werkt de intracommunautaire btw regeling?

Zoals reeds vermeld moeten bepaalde voorwaarden voldaan zijn alvorens je kan spreken over een vrijgestelde intracommunautaire levering. Deze voorwaarden worden hieronder nogmaals individueel uiteengezet. Een belangrijke vraag die hieruit voortkomt is: Hoe werkt een ICL nu btw-technisch?

Een intracommunautaire levering heeft vooral effect op de BTW- administratie. Op deze handeling wordt immers geen BTW geheven. We weten al dat er geen btw-percentage zal worden toegepast op de factuur. Wel moet je dit noteren en het desbetreffende wetsartikel erbij schrijven.

Hoe is dit boekhoudkundig?

Aangezien er geen btw op de factuur vermeld staat moet je enkel de verkoop zelf boeken. Je moet ook BTW doorstorten. In de btw-aangifte zal dit wel worden opgenomen waarover later meer.

Het btw bestemmingsdocument als bewijs van het vervoer bij een intracommunautaire levering: overbodig, nuttig of nodig?

Een van voorwaarden om te kunnen spreken van een intracommunautaire levering is dat de goederen effectief het land moeten verlaten. Een manier om dit aan te tonen is de transportdocumenten van de transportfirma te laten zien. Wanneer de binnenlandse onderneming het transport regelt is dit redelijk eenvoudig. Wanneer daarentegen de buitenlandse firma voor het transport zorgt dient er een bestemmingsdocument opgemaakt te worden. Deze bestemmingsdocument dient onderstaande vermeldingen te hebben.

 • De naam, het adres en het BE-nummer van de leverancier

 • De periode waarop het document betrekking heeft

 • Beschrijving van de geleverde goederen

 • De plaats waar de goederen aankomen (binnen de gemeenschap maar buiten België)

 • De datum van de ontvangst van de geleverde goederen

 • De overeengekomen prijs van de geleverde goederen

  Een voorbeeld vind je hier: https://www.dvba.be/wp-content/uploads/2018/01/Bestemmingsdocument.pdf

Voorwaarden intracommunautaire leveringen:

Zoals al reeds vermeld dienen enkele voorwaarden vervuld te worden alvorens je kan spreken van een intracommunautaire levering. Het is van uiterst belang dat deze voorwaarden worden vervuld. Wanneer dit niet het geval is, kan er BTW worden aangerekend op de factuur.

Voorwaarde 1: De Belgische verkoper is btw-plichtig

De eerste voorwaarde bestaat uit twee onderdelen. Het moet gaan om een Belgische verkoper. Dit is een logisch gegeven aangezien je een ICL in België wil verrichten. Nog specifieker moet het gaan om een btw-plichtige Belgische verkoper. Hieruit blijkt dat particulieren niet onder deze regeling vallen en dus ook geen intracommunautaire levering kunnen verrichten. Wel is het van toepassing op ondernemingen die genieten van de btw-vrijstellingsregeling zoals vermeld staat in artikel 56bis van het btw-wetboek.

Voorwaarde 2: De buitenlandse koper is btw-plichtig

De buitenlandse koper dient een geldig btw nummer te kunnen voorleggen en over te beschikken. Het btw nummer moet ook duidelijk vermeld staan op de factuur. Om de geldigheid van de btw nummer te checken, kan je gebruik maken van het VIES– systeem van de Europese Commissie. Wederom is hier van een particulier geen sprake, aangezien deze over geen geldig Btw nummer beschikken.

Voorwaarde 3: De buitenlandse koper situeert zich in een andere EU-lidstaat

Een intracommunautaire levering situeert zich alleen wanneer de koper zich bevindt in een andere EU-lidstaat. Wanneer dit niet het geval is, is er sprake van uitvoer en niet van een Intracommunautaire levering. Het principe is dat een ICL geldt voor alle landen die behoren tot de Europese Unie. Dit is slechts de theorie en er zijn uitzonderingen die buiten het bestek van dit artikel vallen. Er zijn sommige landen die voor btw-doeleinden tot het btw gebied behoren en sommige dan juist weer niet. Deze gebieden kan je terugvinden in artikel 1 §3, §4 en §5 van het btw-wetboek.

Voorwaarde 4: De goederen moeten België effectief verlaten

Als laatst dienen de goederen het land (in dit geval België) ook effectief te verlaten. Ze moeten dus naar een andere lidstaat in de EU worden vervoerd. Bijvoorbeeld wanneer de verkoper goederen verkoopt die in het magazijn blijven liggen, komen deze niet in aanmerking voor de intracommunautaire regeling.

Voorwaarden niet vervuld?

Wanneer deze bovenstaande voorwaarden niet vervuld zijn, dan zal de verkoper niet vrijgesteld zijn. Dit heeft als gevolg dat er Belgische btw op de factuur wordt aangerekend.

Opgave van de intracommunautaire handelingen

Belangrijk om te weten is, wanneer je als onderneming handelingen in het buitenland verricht met btw geïdentificeerde klanten gelegen in de EU, je een opgave van de intracommunautaire handelingen dient op te maken.

Dit is een lijst met alle intracommunautaire handelingen die uw onderneming heeft verricht met BTW geïdentificeerde klanten gelegen in andere landen van de EU. De opgave dient voor elke klant onderstaande informatie te vermelden.

 • BTW identificatienummer

 • Bedrag van de handelingen die zijn verricht

 • Code van de intracommunautaire handeling (L,T of S)

  Om even terug te komen op de 3 verschillende codes die hierboven vermeld staan. Er zijn namelijk drie categorieën die je dient te vermelden in de opgave. Code L is voor de vrijgestelde intracommunautaire handelingen. Code T worden de intracommunautaire handelingen in verband met driehoeksverkeer vermeld. Als laatst is code S voor de diensten die volgens de algemene regel plaatsvinden in een andere lidstaat.

Het indienen van een opgave van de intracommunautaire handelingen is verplicht, als je onderneming btw-plichtig is. Indien er in de betrokken periode geen intracommunautaire handelingen hebben plaatsgevonden of er dienen geen correcties te gebeuren dan dient er geen opgave ingediend te worden.

Wanneer je onderneming periodieke aangiften moet indienen is het mogelijk om de opgave elektronisch in te dienen via Intervat. Ondernemingen onderworpen aan andere regelingen (denk maar aan de vrijstellingsregeling) zijn vrijgesteld van een elektronische indiening.

Achtergrond – Het leveren van hulpgoederen en btw

De laatste maanden is dit een actuele thema door de oorlogssituatie. Het probleem dat zich hier voordoet, is dat ondernemingen graag te hulp willen schieten maar hierbij rekening dienen te houden met btw. Hieronder wordt een voorbeeld uiteengezet ter illustratie.

Onderneming HLP zou graag een steentje willen bijdragen en besluit om hulgoederen te vervoeren naar Oekraïne. Denk hierbij aan: dekens, slaapzakken, dranken. Deze hulgoederen worden aangekocht van een Nederlandse onderneming. De goederen die worden aangekocht worden niet in het kader van beroepsdoeleinden gebruikt. Dit heeft als gevolg dat dit dan ook niet in aftrek kan worden gebracht. HLP dient dan ook btw af te dragen door middel van een onttrekking. De kosten die gepaard gaan met de levering van deze goederen kunnen ook niet in aftrek genomen omdat deze buiten beroepsdoeleinden vallen. Daarnaast moet HLP aantonen dat de goederen wel degelijk zijn verzonden naar een bestemming buiten België. Dit kan door middel van vervoersdocumenten. Wanneer dit echter niet aangetoond kan worden, kan er nog een naheffing worden geheven.

We kunnen dus concluderen dat ook wanneer je als onderneming tracht te helpen en goede bedoelingen hebt, je altijd moet rekening houden met btw-effecten.

Het bestemmingsdocument:

Zoals al reeds hierboven omschreven, is één van de voorwaarden van een intracommunautaire levering dat de goederen België verlaten. Het is dus van belang dat hier dan ook bewijs voor is. Het bestemmingsdocument kan hiervoor als bewijs dienen. Hieronder worden de verschillende onderdelen van dit document uiteengezet en besproken.

Wanneer is een bestemmingsdocument interessant om te gebruiken?

Het is interessant om te gebruiken wanneer je niet veel andere middelen ter beschikking hebt die betrekking hebben op het intracommunautaire vervoer. Denk hierbij aan wanneer de klant zelf instaat voor het vervoer en deze dan ook zelf komt ophalen. In dit geval heeft de verkoper geen volledige controle over het vervoer. Een bestemmingsdocument zou interessant zijn en als weerlegbaar vermoeden worden aanzien in dit geval. De afnemer kan dan bevestigen dat de goederen zijn aangekomen in een ander EU lidstaat.

Waarvoor kan u zelf een bestemmingsdocument gebruiken?

In een intracommunautaire context moet je altijd bewijs leveren dat de goederen wel degelijk België verlaten. De fiscus kan dan bepalen of de documenten al dan niet als voldoende bewijs worden aanzien.

In bovenstaand geval kan een bestemmingsdocument als bewijs dienen zonder dat je bijkomende documenten dient aan te leveren. Het bestemmingsdocument mag logischerwijs wel niet tegenstrijdig zijn met de andere documenten.

Wat moet het bestemmingsdocument vermelden?

Hieronder vind je wederom een opsomming van de gegevens die een bestemmingsdocument dient te vermelden?

 • De naam, het adres en het BE-nummer van de leverancier

 • De periode waarop het document betrekking heeft

 • Beschrijving van de geleverde goederen

 • De plaats waar de goederen aankomen (binnen de gemeenschap maar buiten België

 • De datum van de ontvangst van de geleverde goederen

 • De overeengekomen prijs van de geleverde goederen

  Een voorbeeld vind je hier: https://www.dvba.be/wp-content/uploads/2018/01/Bestemmingsdocument.pdf

FAQ:

Veelgestelde vragen over ICL kan je hieronder terugvinden met enige uitleg ter verduidelijking.

Intracommunautaire levering en btw-vrijstelling

Een intracommunautaire levering is vrijgesteld van btw. Wanneer je iets verkoopt aan een lidstaat buiten België maar binnen de EU moet je geen btw aanrekenen (mits aan de voorwaarden wordt voldaan). De btw zal immers in de andere EU lidstaat verschuldigd zijn. Dit is het land waar de intracommunautaire verwerving plaatsvindt. De intracommunautaire verwerving wordt dan in die lidstaat belast aan de daar gehanteerde tarieven.

Betaalde btw terugvragen

Wanneer je btw hebt betaald in een andere lidstaat van de EU, heb je de mogelijkheid om deze btw terug te vragen. Je onderneming mag dan wel niet geregistreerd zijn in deze lidstaat voor btw doeleinden. Je kan dan via het Belgische intervat portaal deze btw terugvragen. De teruggave kan tot uiterlijk 30 september van het volgend jaar teruggevraagd worden. BV: facturen in 2022, kan je tot 30 september 2023 een teruggave vragen.

Leveringen aan particulieren

Het komt weleens voor dat je als onderneming levert aan particulieren. Aangezien particulieren niet btw plichtig zijn, kan je niet spreken van een intracommunautaire levering. Dit wordt afstandsverkopen genoemd. Hiervoor geldt het 'bestemmingslandprincipe'. Hier wordt een verkoopfactuur opgesteld met het lokale btw-tarief van het EU-land.

Je kan deze buitenlandse btw aangifte op twee manieren regelen. Je vraagt een buitenlands btw nummer in dat land aan en verzorgt zo de aangifte. Als tweede kan je ook voor de regeling van One-Stop Shop opteren.

Btw-vrijstelling ten onrechte toegepast?

Wanneer de vrijstelling ten onrechte werd toegepast zal er in eerste instantie toch Belgische btw verschuldigd zijn. Dit wordt dan verhoogd met interesten en een boete. In dit geval zal de verkoper schuldenaar zijn van Belgische btw volgens artikel 51, §1, °1 van het wetboek van Btw.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.