Inhoudingsplicht voor RSZ en fiscale schulden

De inhoudingsplicht van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) houdt in dat de RSZ, op verzoek van de fiscus, de fiscale schulden van een schuldenaar kan inhouden op de facturen van die schuldenaar. Het doel van de inhoudingsplicht is om de fiscale schulden van de schuldenaar te voldoen door een bepaald percentage in te houden van je aannemer zijn facturen.

Wat is de inhoudingsplicht?

Als een (onder)aannemer met wie je de contract afsluit fiscale of sociale schulden heeft, is er een inhoudingsplicht op de factuur met deze aannemer. Deze inhoudingsplicht geldt telkens per factuur.

Als jouw aannemer fiscale schulden of RSZ en sociale schulden heeft, mag jij de factuur niet volledig betalen aan jouw aannemer. Jij moet dan een gedeelte van het bedrag inhouden en doorstorten naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden).

Controleer de inhoudingsplicht bij het afsluiten van een contract met de aannemer en elke keer voordat jij een betaling doet. In enkele sectoren is deze inhoudingsplicht een verplichting.

Wanneer ben je onderworpen aan de inhoudingsplicht?

Controleer de inhoudingsplicht bij het afsluiten van een contract met de aannemer en elke keer voordat jij een betaling doet. In bepaalde activiteiten is deze inhoudingsplicht een verplichting.

Als jij activiteiten in het Paritair Comité van de bewakings- of vleessector hebt, controleer dan altijd eerst of jouw aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft voordat je betaalt. Werken in onroerende staat zijn eveneens verplicht van inhouding.

Als je opdrachtgever een particulier is hoef je geen voorafgaande check te doen ookal voer je werken in onroerende staat. Dit geldt enkel als je opdrachtgever een professioneel is die fiscale en sociale schulden kan oplopen.

Hoe betaal je de inhoudingen?

Het bedrag dat je moet afhouden moet je overmaken op het rekeningnummer van de FOD Financiën, Incasso Centrum, Dienst Inhouding, IBAN: BE33 6792 0023 2046, BIC: PCHQBEBB.

Stuur een kopie van de factuur naar FOD Financiën via e-mail: CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be met als onderwerp "factuur nr. + ondernemingsnummer onderaannemer"

Hoe bereken je de inhoudingen?

Fiscale schulden

Als je leverancier een inhoudingsplicht heeft, hangt de inhouding af van het factuurbedrag. Bij factuurbedrag onder EUR 7.143,00 (excl. BTW), inhoud je 15% van de factuur. Als het factuurbedrag groter dan EUR 7.143,00 (excl. BTW), vraag je een attest van de aannemer of onderaannemer waaruit hun schulden blijken. Bij een schuld kleiner dan 15% van factuurbedrag, inhoud je enkel het verschuldigd bedrag. Bij een grotere schuld, inhoud je 15% van de factuur. Geen attest? Inhoud dan ook 15% van de factuur.

RSZ schulden

Het grensbedrag blijft hetzelfde als bij fiscale schulden maar bij de inhoudingsplicht RSZ moet 35% (ipv 15%) van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Is de schuld kleiner dan 35% van de factuur? Inhoud dan het verschuldigd bedrag. Bij grotere schuld inhoud je 35% van de factuur. Geen attest? Inhoud dan ook 35% van de factuur.

Wat indien ik mij niet aan de inhoudingsplicht hou?

Als jij niet voldoet aan de inhoudingsplicht, ben jij hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor sociale en fiscale schulden van de betrokken aannemer. Bovendien is je aansprakelijkheid beperkt tot de totale prijs van de werkzaamheden exclusief BTW.

Bovendien kan RSZ en de fiscus een administratieve geldboete of schadevergoeding eisen bovenop de te storten inhouding.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid is wanneer iemand persoonlijk verantwoordelijk is voor een schuld of verplichting. De FOD Financiën en de RSZ gaat dan bij jou de aannemers sociale en fiscale schulden innen en dit verder dan je eigen inbreng.

Wat is de check inhoudingsplicht ?

De check inhoudingsplicht heeft als doel om ervoor te zorgen dat werkgevers hun inhoudingsplicht naleven.

Door middel van de inhoudingsplicht check kan de RSZ en derde controleren of werkgevers hun inhoudingsplicht naleven en kan ze eventuele fouten of tekortkomingen opmerken. Zo kan de RSZ ervoor zorgen dat werkgevers hun loonbelasting en sociale zekerheidsbijdragen op tijd en correct storten.

De inhoudingsplicht check gebruiken

‘Verplicht tot inhouding: NEE’: deze aannemer heeft geen schulden.
Klik op het plusteken om het attest te genereren. Bewaar dit attest bij je factuur om te bewijzen dat je de inhoudingsplicht hebt gecontroleerd.

‘Verplicht tot inhouding: JA’: deze aannemer heeft schulden
Klik op het plusteken om meer informatie te krijgen over de stappen die je moet ondernemen.

Zekerheid voor de werknemers en andere werkgevers

Daarnaast kan de inhoudingsplicht check ook bijdragen aan de financiële stabiliteit van de sociale zekerheid en aan het vertrouwen van de werknemers in de sociale zekerheid. Tot slot kan de inhoudingsplicht check ook bijdragen aan een eerlijke concurrentie tussen werkgevers.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.