Je eerste werknemer aanwerven: minder duur dan je denkt

Een eerste werknemer aanwerven is voor veel ondernemingen een spannend moment. De overheid ondersteunt je in deze belangrijke stap door je een belangrijke vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de RSZ te geven, de zogenaamde doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Hieronder volgt een overzicht van wat een doelgroepvermindering precies is, wat de exacte bedragen zijn, en de voorwaarden en uitzonderingen om in aanmerking te komen van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

Wat is doelgroepvermindering eerste aanwervingen?

Het concept doelgroepvermindering eerste aanwervingen is een federale maatregel die ondernemers steunt bij het aanwerken van zijn of haar eerste medewerkers. Het instrument is een financieel voordeel dat werkgevers stimuleert om medewerkers uit specifieke doelgroepen aan te werven of aan te houden. De doelgroepen zijn jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekende. De vermindering is daarbij niet gebonden aan één bepaalde werknemer. Je kan dus kiezen in welk kwartaal en voor welke werknemer je de vermindering toepast.

Daarnaast genieten nieuwe werkgevers in de privé sector voor hun eerste werknemer (ook als die niet tot een specifieke doelgroep behoort) van een vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid van 4.000 euro per kwartaal, en dit voor onbepaalde duur. Voor de volgende vijf werknemers geldt ook een korting, maar steeds minder naarmate het aantal werknemers en de tijd in dienst. Weet wel dat de doelgroepvermindering enkel van toepassing is als de volledige kwartaalprestatie van de werknemer minstens 27,5% bedraagt van die van een voltijdse werknemer, of indien de eerste aanwerving is aangenomen met een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst.

Hoeveel bedraagt de RSZ-vermindering dan specifiek?

Het bedrag van de RSZ-vermindering hangt af van de hoeveelste werknemer het betreft. Wanneer je een eerste werknemer aanwerft, dan bedraagt de doelgroepvermindering van de patronale bijdragen 4.000 euro per kwartaal, en dit voor onbepaalde duur. Deze nieuwe regels gelden sinds 1 januari 2022. Ter herinnering: de vroegere volledige vrijstelling van de RSZ-basisbijdrage bij aanwerving van een eerste werknemer werd dus vanaf 2022 vervangen door een korting van maximum 4.000 euro per kwartaal. Voorheen waren werkgevers in de privésector bij de aanwerving van een eerste medewerker volledig vrijgesteld van de basiswerkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

De tweede werknemer geniet ook van een bepaalde vermindering, maar dan beperkt in de tijd, namelijk dertien kwartalen. In totaal bedraagt de korting 13.750 euro, volgens deze verdeling: 1.550 euro gedurende vijf kwartalen, 1.050 euro gedurende vier kwartalen en 450 euro gedurende de volgende vier kwartalen. Er bestaat een referteperiode van twintig kwartalen om de vermindering toe te passen. Het startmoment van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen is het kwartaal van indienstname.

Ook de derde tot zesde werknemer komt in aanmerking voor een doelgroepvermindering eerste aanwervingen. De maximale RSZ-vermindering bedraagt daarbij 11.250 euro, opgedeeld in 1.050 euro gedurende negen kwartalen en 450 euro gedurende vier kwartalen. Opnieuw geldt hier een referteperiode van twintig kwartalen. Als je je aansluit bij een sociaal secretariaat kun je bovendien genieten van een tussenkomst van 36,45 euro per kwartaal, en dit voor de kwartalen dat je de doelgroepvermindering voor je eerste werknemer toepast.

Voorwaarden en uitzonderingen

Om in aanmerking te komen voor de RSZ-vermindering voor een eerste werknemer, moet deze werknemer en jij als werkgever wel voldoen aan elke voorwaarden. Je mag als werkgever voor de indienstneming van een eerste werknemer nog nooit onderworpen zijn geweest aan sociale zekerheid. Ook mag je als werkgever niemand tewerkgesteld hebben in de twaalf maanden (vier opeenvolgende kwartalen) vooraleer je iemand in dienst neemt. Op bovenstaande geleden wel enkele uitzonderingen:

  • jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden

  • leerlingen die duaal leren

  • dienstboden

  • flexijob-werknemers

  • gelegenheidsarbeiders in de horeca en in de land- en tuinbouw

  • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 1969 vallen, t.t.z. jobstudenten, IBO’ers, vrijwilligers, stagiairs,…)

De eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde nieuwe werknemer mag daarnaast geen werknemer vervangen die in de loop van de twaalf maanden (vier opeenvolgende kwartalen) voorafgaand aan zijn indienstneming in hetzelfde bedrijf werkte.

Ook belangrijk om te weten is dat de werkgever niet in aanmerking komt voor de vermindering als de werknemer in dienst genomen wordt door een werkgever die deel uitmaakt van een simultane technische bedrijfseenheid (TBE).

Toch even met je boekhouder overleggen

Ondanks al deze maatregelen om het aanwerven van eerste werknemers aantrekkelijker te maken, blijft het werven va neen medewerker en dure kwestie. Werk dus vooraf samen met je boekhouder of sociaal secretariaat een financieel plan uit, zodat je zeker bent dat jouw zaak deze meerkost kan dragen.

Snel zijn?

Er is ook minder goed nieuws. De Federale regering heeft plannen om deze doelgroepvermindering voor de eerste werknemer te beperken vanaf 1 januari 2024 tot maximaal € 3.100 per kwartaal. Daarnaast zou de korting voor de vierde tot zesde werknemer worden afgeschaft. Let op: deze informatie is nog onder voorbehoud.

In 't kort

Een eerste medewerker aanwerven is een grote stap die je weldoordacht moet zetten. De overheid ondersteunt je hierin door tegemoetkomingen te voorzien voor de werkgeversbijdrage voor de RSZ voor eerste werknemers. De regels rond de RSZ-vermindering voor een eerste werknemer zijn sinds 1 januari 2022 veranderd. De doelgroepvermindering betreft een structurele vermindering van 4.000 euro per kwartaal, en dit voor onbepaalde duur. Ook voor de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde werknemer bestaan (beperktere) RSZ-verminderingen.

 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.